PDA

Patent Ductus Arteriosus(PDA) PDA یا مجرای شریانی باز حالتی است که در طی آن مجرایی که در دوران جنینی ارتباط بین سیستم گردش خون عمومی و سیستم گردش خون ریوی…
فهرست
Call Now Button